Browsing by Keyword : classroom environment

Jump to:
All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:
  • Sort by:
  • In order:
  • Results/Page
  • Etal:

Showing results 2 to 3 of 3

Periodical Issue Date2015-12-31 Citation이형민. (2015-12-31). 보육교사의 교사효능감과 교실 환경, 상호작용 및 유아의 부정적 또래 상호작용 간의 구조적 관계. 육아정책연구, 9권 2호 89-112.

이형민

Periodical Issue Date2021-09-30 Citation최혜선. (2021-09-30). 유아교사의 직무환경과 행복감 및 교사-유아 상호작용 간의 구조적 관계. 육아정책연구, 15권 2호 51-73.

최혜선

1

BROWSE